Platform Engineering

Säker och snabb applikationsleverans med hög kvalitet är avgörande för många företag och organisationer och kommer bli ännu viktigare framöver. Konkurrensen ökar och kunder, oavsett om det är konsumenter eller andra företag, ställer högre krav hela tiden. För att möta dessa krav behöver vi arbeta på nya sätt och med nya verktyg.

Att etablera DevOps har i många år varit ett bra sätt att hantera dessa utmaningar, men DevOps har sina begränsningar och har i många fall också inneburit onödig komplexitet och inte alltid levererat önskad nytta. 

Med DevOps tillkortakommanden i form av komplexitet och att tröskeln för att ta sig dit har varit så hög, så har ett nytt koncept börjat växa fram i form av Platform Engineering. Med en hög grad av automatisering och standardisering så är tanken att man ska skapa en effektivare och säkrare applikationsleverans som också tar bort en hel del komplexitet för utvecklingsteamen.

Målet är att skapa förutsättningar för utvecklingsteamen att fokusera på att bygga så bra applikationer som möjligt och inte lägga tid på att hantera infrastruktur. Säkerhet, regelefterlevnad, kvalitet m.m. är inbyggt från början och utvecklare kan fokusera på kreativitet och applikationens funktionalitet istället för att behöva lägga tid på val av verktyg eller komplexitet i infrastrukturen.

DevOps har betytt mycket för hur företag och organisationer bygger och levererar applikationer. Det har varit centralt för organisationer att etablera agila utvecklingsmetoder. Platform Engineering är nästa naturliga steg där vi adresserar de inbygga begräsningarna i DevOps och skapar förutsättningar för en ännu mer effektiv applikationsleverans för att hantera framtidens krav.

Lotta Schöld, Consultant Manager, Cloud & Infrastructure

Verktyg och teknik

Även om teknik och verktyg ofta är samma som används av DevOps-team så är tillvägagångssättet lite annorlunda. Inom Platform Engineering handlar det istället om att tillhandahålla en plattform för utvecklare att konsumera genom self service och automatisering, sätta upp sina utvecklingsmiljöer, bygga och driftsätta applikationer.

Standardisering av verktyg och processer kanske låter som att det begränsar flexibiliteten, men det är precis tvärtom. Tack vare en modulär uppbyggnad av fristående komponenter så finns möjligheten att anpassa verktyg för olika behov samt byta ut dem över tiden.

Genom att också bygga upp en intern utvecklingsportal (IDP) så synliggörs verksamhetens platform på ett helt nytt sätt. Med detta etablerar man en basplatta för hur verksamheten ska förhålla sig till sina krav på säkerhet, tillgänglighet och prestanda m.m. samt visualisera detta på plattformen så skapar vi s.k. "Golden Paths" i vilka utvecklingsteam kan gå.

Hur etablerar man Platform Engineering?

Accelerate at Iver har ett komplett tjänsteutbud för ett framgångsrikt projekt. Som så ofta handlar det om att börja i mindre skala för att redan tidigt kunna leverera värde. Ett centralt steg är att tidigt i processen säkerställa att den nya plattformen och de nya processerna verkligen stödjer verksamheten.

En viktig del i arbetet är att välja verktyg och plattformar som klarar uppgiften. Vi på Accelerate har djup kompetens inom en bred flora av de ledande verktygen och plattformarna som är nödvändiga i detta sammanhang. Bland annat hittar vi lösningar från våra strategiska partner som HashiCorp, GitLab och Red Hat.

Vi hjälper er med

  • Kartläggning av verksamhetsbehov

  • Analys utav nuvarande processer och rutiner kopplat till utveckling och underhåll för att ta fram en strategi för Platform Engineering

  • Ta fram en adoptionsplan baserat på analysen och verksamhetsbehov för att kunna uppnå Platform Engineering strategin

  • Arkitektur och övergripande design

  • Val och rekommendation utav verktyg och plattformar baserat på verksamhetsbehov eller redan existerande resurser

  • Etablering av Platform samt subkomponenter som GitOps m.m.

  • Optimering och anpassning utav miljön och existerande beroenden