NIS2 – EU:s nya direktiv för cybersäkerhet

Den 18 oktober i år börjar det nya EU-direktivet NIS2 gälla och då måste de organisationer som berörs ha anpassat sina verksamheter. Direktivet kan vara komplext att förstå och implementera. Våra experter hjälper dig kartlägga vad du behöver göra för att möta de nya kraven.

Känner du dig osäker på om din organisation omfattas av NIS2, samt vad du behöver göra för att nå upp till de nya kraven? Få hjälp att förstå direktivet och implementera de nya kraven i din verksamhet för att uppnå en fullständig regelefterlevnad. Våra specialister hjälper dig analysera, identifiera och implementera de processer, metoder, rutiner och åtgärder som behövs för efterlevnad av NIS2-direktivet.

Vi hjälper dig med: 

Initial analys 

Vi gör en initial värdering för att klargöra om din organisation omfattas av direktivet. Därefter analyserar vi din organisations nuläge samt bedömer och kontrollerar förmågor.  

Kartläggning av brister 

Genom en gap-analys kartlägger vi var din organisation brister mot direktivets krav. Därefter definierar vi omfattningen av de åtgärder som behövs för att säkerställa regelefterlevnad.   

Handlingsplan 

Vi definierar åtgärder och skapar en prioriterad handlingsplan för förbättrad efterlevnad med mätbara värden. Detta innefattar bland annat: 

  • Utveckling av säkerhetsrutiner 

    Utveckling av organisationens säkerhetspolicys och -processer för att säkerställa att de uppfyller kraven i NIS2. Inklusive riskhantering, beredskapsplaner och rapportering.   

  • Utbildning 

    Skapandet av en säkerhetskultur och inrättning av utbildningskurser. Detta för att öka förståelsen för sårbarheter och hot bland de anställda, samt för att sätta standarden för bästa praxis. 

Implementering 

Tillsammans implementerar vi de processer, metoder, rutiner och åtgärder som behövs för att säkerställa fullständig regelefterlevnad av NIS2 samt för att generellt höja verksamhetens säkerhetsnivå.