Automatisering

Med en hög grad av komplexitet och många abstraktionslager i en modern hybrid- och multicloud-infrastruktur ställs högre krav än tidigare på ökad kontroll, ökad säkerhet samt på att snabba upp applikationsleveransen. Nyckeln i sammanhanget stavas Automatisering.

Med applikationsleverans i fokus hamnar också DevOps och CI/CD högt upp på listan över prioriterade områden. Self service för utvecklare är centralt. Med en stabil self service-funktion säkerställer du att utvecklare snabbt får tillgång till utvecklingsmiljöer, att de är rätt konfigurerade och har rätt säkerhetsnivåer. Du kan också via policys se till att miljöerna inte lever längre än nödvändigt och därmed hålla nere kostnaderna för din molninfrastruktur. Med automatiserad build-, testing- och deployment pipelines får du en säkrare, snabbare och mer robust leverans av applikationer.

Trots att scriptning och automatisering har använts i olika former i årtionden, så är vi ändå bara i början av en brant utvecklingskurva när det gäller automatisering av infrastruktur, utveckling och processer. Med nya arbetssätt, arkitekturer och snabb utveckling inom teknik – inte minst gällande AI – så kommer de närmsta fem åren ge oss möjligheter vi inte ens kunde föreställa oss för ett par år sedan.

Fredrik Warfvinge, Arkitekt och Tech Lead, Infrastructure Automation and Security

Infrastructure as Code är en central komponent och i många fall en förutsättning. Genom att definiera sin infrastruktur som kod uppnår man stora vinster när det gäller att effektivisera hanteringen, samtidigt som man ökar kontrollen, av sin infrastruktur och applikationsleverans.

Det finns idag många olika verktyg för att automatisera sin infrastruktur. Vi på Accelerate at Iver har kunskap och erfarenhet från många år av kundprojekt där vi arbetat med verktyg och plattformar för olika typer av automatisering.

Viktiga aspekter inom automatisering:

Viktiga aspekter inom automatisering:

Orkestrering och provisionering

navigate_next

Med automatisering ökar du din förmåga att orkestrera och provisionera resurser över dina molnmiljöer.

Dynamisk skalbarhet

navigate_next

När trafiken ökar på dina applikationer behöver infrastrukturen dynamiskt skala upp för att hålla en hög service till användarna. Samtidigt behöver den dynamiskt minskas i omfattning när användarlasten går ned.

Enhetlighet

navigate_next

Automatisering förenklar och effektiviserar hanteringen av konfigurationsinställningar över olika molnplattformar och säkerställer enhetlighet.

Monitorering och varningar

navigate_next

Genom att automatisera insamling, analys och visualisering av loggar och värden kan man i högre grad förutse eventuella problem i sin infrastruktur.

Säkerhet och regelefterlevnad

navigate_next

I en komplex molnmiljö är automatisering centralt för att upprätthålla säkerhetspolicys och regelefterlevnad.

Våra tjänster inkluderar:

 • Nulägesanalys

  Vi utvärderar din nuvarande situation för att skapa en grund för framtida åtgärder

 • Definiering av verksamhetsmål

  Vi stödjer din verksamhet i att strukturerat och effektivt sätta upp konkreta och uppnåbara mål.

 • Design och arkitektur

  Vi skapar skräddarsydda lösningar för att optimera din digitala infrastruktur.

 • Projektledning

  Vi ser till att alla delar av processen förblir samordnade och strukturerade.

 • Införande och optimering

  Vi ser till att implementation av nya automatiserade processer sker smidigt och effektivt.

 • Livscykelhantering

  Vi tar hänsyn till hela systemets livscykel, och ser till att det fortsätter att fungera optimalt över tid.