Klimatavtryck i fokus för Iver

16 augusti 2021 / Artikel

Våra kunder förväntar sig att vi levererar IT-tjänster i absolut teknisk framkant och att vi har ett stort engagemang och en stor förståelse för varje kunds verksamhet och utmaningar. Men de förväntar sig också att vi levererar våra tjänster på ett hållbart sätt. Att vår affärsmodell är hållbar är en förutsättning för att vi ska vara en relevant leverantör för våra kunder och en attraktiv arbetsgivare för våra medarbetare.

Jakob Tapper, ansvarig för hållbarhet på Iver berättar mer om Ivers hållbarhetsarbete och vilka områden som är i fokus just nu.

Vad har varit i fokus för Ivers hållbarhetsarbete 2020?

– Vårt arbete har präglats av att allt fler når insikten att vi, och alla andra, måste börja leverera resultat inom hållbarhetsområdet generellt och inom arbetet med klimatutmaningarna specifikt. Vår impact och vårt ansvar inom miljö, ekonomi och samhället i stort kommer vi aldrig släppa vårt fokus på men just klimatfrågan känns mer viktig nu än någonsin. Det största hotet nu är global uppvärmning. Vi har gjort ett rejält arbete under andra halvan av 2020 för att beräkna vår totala klimatpåverkan, inklusive hela leverantörskedjan.

Varför är det viktigt för oss att ha koll på vår klimatpåverkan?

– För det första för att vi verkligen vill ta vår del av ansvaret. Men utöver ansvarsfrågan finns det regulatoriska krav som kommer att öka framöver. Det finns också en stark rörelse mot att investerarare och andra finansiella aktörer kommer ställa krav på de bolag de investerar i då de i sin tur har krav på sig att investera hållbart. Därutöver kommer förstås kraven från kunder och marknad. I allt större utsträckning förväntar sig våra kunder data som visar vilket klimatavtryck deras inköp av tjänster från oss medför.

Finns det svårigheter med att beräkna den totala klimatpåverkan från ett bolag som Iver?

– I dagsläget är min uppfattning att det är förhållandevis få bolag som ger en komplett bild av sin klimatpåverkan. Det är framförallt beräkningarna i det som kallas Scope 3, vilket är en verksamhets indirekta utsläpp från leverantörskedjan, som haltar. Många företag väljer att ta med en ytterst begränsad del av Scope 3, ofta affärsresor med tåg och flyg, men vi har gjort ett rejält jobb och beräknat klimatavtrycket från hela vår leverantörskedja.

Hur har er klimatberäkning av Scope 3 gått till?

– Utgångspunkten är vår finansiella redovisning och inköpsdata. Varje leverantör är klassificerad i ett system till en sektor och därefter appliceras en emissionsfaktor för kg/CO2 per spenderad krona baserad på vilken sektor leverantören tillhör. Emissionsfaktorn är baserad på vad som kallas för en ”environmentally extended input output analysis”, och inkluderar då värdekedjan för de respektive inköp vi gör. Metoden ger oss en schabloniserad men komplett bild över utsläppen i vår värdekedja.

Hur använder ni underlaget om er klimatpåverkan?

– Det ökar vår förståelse och kunskap om vilket klimatavtryck vår verksamhet har. Den kunskapen kan vi använda för att minska avtrycket genom bland annat bättre inköp. Vi kan också som en leverantör och partner många gånger hjälpa våra kunder att nå sina hållbarhetsmål genom att vi gör aktiva val och kan lämna relevanta rapporter om vilket klimatavtryck kundens tjänsteleverans från oss innebär.

Hur arbetar ni för att fortsätt minska ert klimtavtryck?

– Ja, det är den stora frågan. De lågt hängande frukterna är redan plockade och nu börjar det tuffare arbetet. Genom att vara en leverantör med tjänster i teknikens framkant men också innovativa i hur vi levererar våra tjänster är det centralt att vi kontinuerligt utvecklar tjänster med lägre klimatavtryck. Därutöver är förstås dialogen med våra största leverantörer helt central. Vår indirekta klimatpåverkan är en direkt konsekvens av våra leverantörers klimatpåverkan. Dialogen med leverantörerna och deras egna arbete med klimatavtryck är förstås helt avgörande för att vi ska lyckas minska vårt eget klimatavtryck.