EQT om hållbarhet och ägaransvar

15 juni 2021 / Artikel

Ivers största ägare EQT är en syftesdriven och global investeringsorganisation med nära tre årtionden av stabil avkastning fördelat på olika geografier, sektorer och strategier. EQT har rest mer än 84 miljarder euro sedan starten och har idag mer än 52 miljarder euro i förvaltat kapital i 17 aktiva fonder inom två affärssegment – Private Capital och Real Assets.

Vi har träffat Albert Gustafsson, partner på EQT och styrelseledamot i Iver, för att höra mer om hur EQT ser på hållbarhet och ägaransvar.

 

Varför är hållbarhet viktigt för EQT?

– EQT:s främsta påverkan på samhället sker genom de cirka 160 portföljbolagen och bolagens cirka 250 000 medarbetare globalt. Med ägande följer ett stort ansvar att investera med ett långsiktigt perspektiv som tar hänsyn till de stora samhällsutmaningarna och förbereder verksamheter inför en förändrad framtid. Det här är kärnan i EQT:s affärsmodell som går ut på att köpa bra bolag och göra dem ännu bättre – att ”framtidssäkra” bolag. Att ha en långsiktig, ansvarsfull och hållbar strategi för investeringar och ägande är EQT:s sätt att skapa värde, för investerare, i portföljbolag och samhället som helhet.

 

Hur arbetar EQT med hållbara investeringar?

– EQT:s vision är att bli den mest välansedda investeraren och ägaren genom att investera i bolag och hjälpa dem att utvecklas och blomstra. Hållbarhetsaspekten är således idag en helt integrerad del i due diligence-processerna och i arbetet med affärsplaner. EQT:s fonder investerar i bolag som har en positiv påverkan på samhället eller har potential att ha en positiv påverkan med stöd av oss. Som beslutsgrund till detta används FN:s globala mål för hållbar utveckling för att identifiera synergier och fastställa var vi kan påverka mest.

EQT har även ett dedikerat internt team av hållbarhetsexperter – EQT Sustainability team – som kontinuerligt stöttar såväl investeringsrådgivare samt portföljbolag i att tillvarata möjligheter och adressera risker associerade med hållbarhet.

 

Vilka förväntningar har ni på hållbarhetsarbetet i de bolag ni äger?

– EQT har tydliga förväntningar på portföljbolagen, däribland deras hantering av strategiska hållbarhetsfrågor och förbättring i linje med EQT:s ramverk för samhällspåverkan. Redan under det första året introduceras samtliga bolag till EQT:s ramverk där förväntningar på portföljbolagen tydliggörs med hållbarhetsrelaterade nyckeltal som bolagen årligen förväntas rapportera och utveckla under hela ägarperioden, med stöd av EQT givetvis.

 

Hur ser ni till att bolagen uppfyller de förväntningarna?

– Vi följer upp på KPI:er och hållbarhetsarbetet under hela ägandeperioden för att säkerställa att arbetet går framåt och portföljbolagen tillsammans med EQT når målen. Vi tillsätter även en ”Sustainability Champion”, någon som ska stötta hållbarhetsagendan, i varje styrelse hos våra portföljbolag. Dessutom har EQT sedan 2020 valt att koppla även anställdas, inklusive mitt, incitamentsprogram till hållbarhetsmålen.

 

Hur ser ni på Ivers nuvarande hållbarhetsarbete?

De infrastruktur- och företagskritiska IT-tjänster som Iver levererar kommer också med ett stort samhällsansvar, inte minst kring frågor om säkerhet, integritet, hållbarhet och affärsetik. Iver har kommit långt i sitt hållbarhetsarbete idag, men i linje med EQT:s egna mantra ”everything can always be improved at all times” så slutar vi inte där. Under 2020 har bolaget, tillsammans med EQT, arbetat med att beräkna Scope 3 för koldioxidutsläpp vilket kommer inkluderas i årsredovisningen för 2020. EQT har även supportat Iver i det mycket viktiga arbetet kring att ta fram mätbara KPI:er som fokuserar på medarbetare och inkludering där Ivers långsiktiga mål är att bli ansedda som en av de bästa arbetsplatserna inom IT-tjänster av alla, oavsett kön, bakgrund eller identitet.

 

Vad ser ni för trender framåt, vilka risker och möjligheter kopplat till hållbarhet kommer att påverka Iver och IT-sektorn mest kommande 5–10 år?

– Ökad efterfrågan och fokus, från både bolag och slutkonsumenter, på hållbarhetsdata samt vilja till att minimera enskilda effekter och klimatkompensera är ett globalt tema, inte minst för IT-sektorn där datacenter står för betydande koldioxidutsläpp. Vi är övertygande om att tillgång till sådan data kommer att betraktas som ett krav från kunden, varpå vi starkt uppmuntrat den pilotstudie som Iver initierat under 2020 med mål att förbättra rapportering och rådgivning till kunder för att hjälpa dem att nå sina enskilda hållbarhetsmål.

 

Vi tror även att molntjänster, med färre samt klimat- och energieffektiva datacenter, representerar en stor möjlighet för IT-sektorn att skära ner på den stora energikonsumtionen och tillhörande koldioxidutsläpp. Detta är helt i linje med Ivers strategi att fortsätta konsolidera sitt existerande datacenter-footprint och satsningen på City Networks molntjänster.

 

Ivers mål är att vara en långsiktig IT-partner med marknadens nöjdaste kunder, vilket enbart uppnås genom att bolaget på ett hållbart sätt skapar värde. Hållbarhet är numera en förankrad och prioriterad del av bolagets övergripande strategi, där arbetet nu accelereras med ett mål i sikte – att även vara den ledande IT-partnern inom hållbarhet!

 

 

 

Image Alt Text

Let’s bring yellow to your business!

Oavsett vad digital transformation innebär för just din verksamhet hjälper vi dig att hitta din bästa väg till molnet.

Hör av dig så startar vi din nya digitala resa idag.