Så leder samordning av IT-infrastruktur till ökad energieffektivitet

9 juni 2021 / Artikel

De skalfördelar som skapas genom samordning av IT-infrastruktur leder till ökad effektivitet i användningen av resurser och energi. Samtidigt kan många av de funktioner som möjliggörs av våra tjänster minska både resor och resursanvändning. Men det krävs stora mängder energi för att driva datacenter vilket betyder att vi ständigt ser över vår datacenterstrategi för att optimera denna utifrån bland annat energieffektivitet.

Vi har träffat Magnus Nilsson, CTO på Iver, som berättar mer:

Hur kan vi på Iver minska den klimatpåverkan som våra datacenter skapar?

– Vi gör detta på flera sätt. En självklar del är förstås att säkerställa att vi enbart använder energi från förnyelsebara källor men också att vi även arbetar med värmeåtervinning och grundvattenkyla i så stor utsträckning som vi kan. Vi arbetar aktivt med en fortsatt konsolidering av våra leveransplattformar till cloud- och hybridlösningar samt standardiserade centrala system vilket ger modernare tjänster och minskar användningen av hårdvara. Vi fortsätter också att konsolidera våra datacenter till färre, standardiserade enheter som ger betydligt bättre möjligheter för energieffektivisering och minskad klimatpåverkan.

Kan du ge något exempel där konsolidering av datacenter ger konkreta resultat?

– När vi avvecklade ett större datacenter och konsoliderade utrustningen till en modernare miljö som placerades i ett mer energieffektivt datacenter minskade vi energiförbrukningen för våra leverans av samma tjänster med 75 procent. Och vi kan se liknande prognoser i våra underlag för kommande konsolideringar.

Vi kommer bygga ut och bygga in ny teknik för mätning av både system och enskilda tjänsters miljöpåverkan och kontinuerligt analysera den mätdata vi hämtar in. Det ger oss underlag och förutsättningar att fatta rätt beslut utifrån var vi har störst potential att göra skillnad i energieffektivitet och minskad användning av hårdvara.

Vi har nyligen byggt kommunikationslänkar mellan våra centrala datacenter – vilken klimatnytta kan ökad kommunikation och samarbetsförmåga mellan våra datacenter ha?

– För att kunna leverera hela vår tjänsteportfölj till kunder i hela Norden men också till andra länder har vi kopplat ihop våra regioner med ett dedikerat höghastighetsnätverk. Utöver en väsentligt förbättrad leveransförmåga möjliggör nätverket också att vi kan minska vårt klimatavtryck. Nätverket gör att vi kan centralisera gemensamma tjänstefunktioner vilket i sin tur minskar vår användning av hårdvara. Dessutom gör kommunikationslänkarna att vi kan gå upp i nyttjandegrad och fördela kapacitet mellan regioner och plattformar på ett bättre sätt.

När vi gör teknik- och infrastrukturinvesteringar är det prioriterat att energieffektivitet, klimatavtryck men också andra hållbarhetsfaktorer finns med som en väsentlig del i vårt beslutsunderlag.

Image Alt Text

Let’s bring yellow to your business!

Oavsett vad digital transformation innebär för just din verksamhet hjälper vi dig att hitta din bästa väg till molnet.

Hör av dig så startar vi din nya digitala resa idag.