Så arbetar vi med FN:s globala mål

2015 antog världens länder FN:s ”Agenda 2030”, som omfattar 17 övergripande globala mål för den värld vi vill ha 2030. För att nå de globala målen krävs att alla aktörer på alla samhällsnivåer arbetar med de mål där de kan göra störst skillnad. Iver har identifierat fem mål där vi kan påverka i arbetet mot en hållbar utveckling. 

 

E_WEB_05.png

Mål 5: Jämställdhet

Män och kvinnor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Iver verkar i en bransch med en klar majoritet män och vi arbetar aktivt med att öka andelen kvinnor i bolaget. Vi utbildar all personal i vår uppförandekod som ett led i att vår arbetsplats ska vara inkluderande och välkomnande för alla.

 

E_WEB_07.png
E_WEB_13.png

Mål 7: Hållbar Energi för alla
Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Omställningen till att använda hållbara energikällor och effektivisera energianvändningen är avgörande för att minska klimatförändringarna. Iver vill ta ansvar för sin miljöpåverkan och arbetar därför för att minska växthusgasutsläppen i hela koncernen samt mäter och följer kontinuerligt upp verksamhetens utsläpp. Vi gör det också enklare för våra kunder att nå sina hållbarhetsmål genom de tjänster som vi erbjuder. Vi vill också hjälpa alla medarbetare att välja hållbara sätt att resa i tjänsten samt till och från arbetet. 

 

E_WEB_08.png

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

En trygg och schysst arbetsplats med goda förutsättningar för entreprenörskap, utveckling och innovation är grunden för ett framgångsrikt företag. Iver strävar efter att vara en av de bästa arbetsplatserna i branschen, för alla. Därför erbjuder vi våra medarbetare rätt möjligheter till utbildning och utveckling genom vår modell ”My Journey”. 

 

E_WEB_16.png

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Iver har nolltolerans mot korruption och mutor. För att säkerställa att korruption inte förekommer i organisationen bedrivs ett arbete internt för att utbilda alla medarbetare. Informationssäkerhet och kundintegritet är grundläggande för vår existens. Det är ett ständigt pågående arbete där förebyggande och systematiska åtgärder arbetas fram med utgångspunkt i informationssäkerhetspolicy och ledningssystem. Det finns även en tydlig beredskap, i de fall incidenter skulle uppstå. 

 

 

En pålitlig partner

  • - ISO 9001:2015 certifierad

  • - ISO 14001:2015 certifierad

  • - ISO/IEC 27001:2013 certifierad

Let’s bring yellow to your business!

Oavsett vad digital transformation innebär för just din verksamhet hjälper vi dig att hitta din bästa väg till molnet.

Hör av dig så startar vi din nya digitala resa idag.