Så arbetar vi med FN:s globala mål

2015 antog världens länder FN:s ”Agenda 2030”, som omfattar 17 övergripande globala mål för den värld vi vill ha 2030. För att nå de globala målen krävs att alla aktörer på alla samhällsnivåer arbetar med de mål där de kan göra störst skillnad. Iver har identifierat sex mål där vi kan påverka i arbetet mot en hållbar utveckling.

 

E_WEB_05.png

Mål 5: Jämställdhet

Män och kvinnor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Iver verkar i en bransch med en klar majoritet av män och vi arbetar aktivt med att öka andelen kvinnor i bolaget. Vi utbildar all personal i vår uppförandekod som ett led i att vår arbetsplats ska vara inkluderande och välkomnande för alla.

 

E_WEB_07.png
E_WEB_13.png

Mål 7: Hållbar Energi för alla
Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Omställningen till att använda hållbara energikällor och effektivisera energianvändningen är avgörande för att minska klimatförändringarna. Vi vill ta ansvar för vår miljöpåverkan och arbetar därför för att minska växthusgasutsläppen i hela koncernen. Vi mäter och följer kontinuerligt upp verksamhetens utsläpp samtidigt som vi förbättrar och förfinar vår mätmetod över tid. Vi ska bidra till våra kunders möjlighet att nå sina klimatmål genom de tjänster som vi erbjuder. Vi vill också hjälpa alla medarbetare att välja klimatsmarta sätt att resa i tjänsten samt till och från arbetet.

 

E_WEB_08.png

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

En trygg och schysst arbetsplats med goda förutsättningar för entreprenörskap, utveckling och innovation är grunden för ett framgångsrikt företag. Iver strävar efter att vara en av de bästa arbetsplatserna i branschen. Därför erbjuder vi våra medarbetare rätt möjligheter till utbildning och utveckling genom vår modell ”My Journey”.

 

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Iver ska så långt det är möjligt förlänga IT-hårdvarans livscykel för att bidra till en mer hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Ivers modell för återbruk och återvinning syftar till att hårdvara primärt återanvänds och i andra hand återvinns. Vi ska hjälpa våra medarbetare och kunder att använda utrustningen längre och säkerställa att enheter som inte har funktionalitet för att användas igen återvinns på ett miljövänligt och säkert sätt. Vi uppmuntrar våra samarbetspartners att tillämpa hållbara metoder och integrerar den klimatpåverkan som finns i leverantörskedjan i vår hållbarhetsrapport.

 

E_WEB_16.png

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Iver har nolltolerans mot korruption och mutor. För att säkerställa att korruption inte förekommer i organisationen bedrivs ett arbete internt för att utbilda alla medarbetare. Informationssäkerhet och kundintegritet är grundläggande för vår existens. Det är ett ständigt pågående arbete där förebyggande och systematiska åtgärder arbetas fram med utgångspunkt i informationssäkerhetspolicy och ledningssystem. Det finns även en tydlig beredskap, i de fall incidenter skulle uppstå.

 

 

Image Alt Text

Let’s bring yellow to your business!

Oavsett vad digital transformation innebär för just din verksamhet hjälper vi dig att hitta din bästa väg till molnet.

Hör av dig så startar vi din nya digitala resa idag.