Kameraövervakning

När du besöker Ivers lokaler noterar du säkert att vi använder kameraövervakning i våra entréer. Detta gör vi för din och vår säkerhet och trygghet. Alla lokaler som övervakas ska vara tydligt skyltade med information om att detta utförs, samt att det utförs av Iver (personuppgiftsansvarig). Skyltningen hänvisar dig också till denna kameraövervakningspolicy samt kontaktinformationen som följer i slutet av denna text.

På Iver värnar vi din personliga integritet och vill att du ska känna till och förstå hur vi använder och skyddar den information vi behandlar om dig.

Ändamål och syfte
Vi använder kameraövervakning för att skydda Ivers personal, besökare och egendom, förebygga brottsliga gärningar och öka våra möjligheter att upptäcka och utreda brott och olyckor.

Genom att dokumentera inpasseringar till våra kontor och datacenter underlättar vi identifiering av personer i Ivers lokaler, vilket i sin tur skapar gynnsammare förutsättningar för utredningsprocessen vid eventuellt brott, eller misstanke av brottslig handling. Övervakningen används även som ett stöd för Ivers övervakningspersonal.

Övervakningskameror fungerar också som visuellt avskräckande mot brott, vilket stärker våra möjligheter för brottsprevention. Sammantaget bidrar kameraövervakningen till att upprätthålla en trygg och säker miljö för personal och besökare.

Rättslig grund
Den rättsliga grunden för behandlingen är intresseavvägning och berättigat intresse. Val av rättslig grund baseras på ovan nämnda ändamål.

Lagringstid
Inspelat material finns tillgängligt i 365 dagar. Lagring av inspelat material görs med syfte för att säkra bevismaterial som ett underlag till polisanmälan, samt för att stödja en pågående förundersökning av polis. Lagringstiden baseras även på krav som ställs i standarden PCI-DSS.

Inspelat material kan lagras under en längre tid än vad som anges ovan om det finns en rättsligförpliktelse för oss att förhålla oss till, såsom en pågående polisutredning.

Åtkomst till övervakningsmaterial
Åtkomst till inspelade material är begränsad till behöriga anställda på Iver med ett uttryckligt behov (need-to-know). Leverantörer som tillhandhåller support eller underhållstjänster i dessa system kan ges tillfällig åtkomst till utrustning i syfte att fullgöra sina förpliktelser enligt avtal.

Dina rättigheter
I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig, samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, eller att invända mot vår behandling.

Frågor
Om du har frågor kring dina rättigheter eller om den behandling av dina personuppgifter som Iver utför är du välkommen att kontakta vårt Dataskyddsombud.

Om du har vidare klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Ivers Dataskyddsombud/Data Protection Office (DPO)
e-post: dataskyddsombud@iver.se

Integritetsmyndigheten nås på:
Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm
E-post:  imy@imy.se
Växel: 08-657 61 00
www.imy.se