Åpenhetsloven

Iver sin redegjørelse for 2024

Iver leverer IT-infrastruktur og relaterte tjenester til private og offentlige virksomheter og fungerer i dag som en 360 graders digitaliseringspartner.

Selskapet har en omsetning på litt over 3 milliarder kroner og har cirka 1600 ansatte som jobber på et av våre 25 kontorer i Sverige og Norge. I Norge har Iver kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, og teller cirka 250 ansatte. Ivers arbeid med bærekraft, etikk, grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er basert på norske og internasjonale lover, samt anerkjente, bransjeoverskridende retningslinjer. Dette gjelder eksempelvis prinsippene i FNs Global Compact, ILO-konvensjoner samt OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Iver skal etterleve Åpenhetsloven og de forpliktelser som følger av dette rammeverket. 

Konsernsjef i Iver-gruppen er Juko Hakala, og ledelsen består av:

  • Juko Hakala, CEO
  • Jonas Winberg, CFO
  • Carl-Martin Rydenlund, EVP Multi Cloud Services
  • Johan Christenson, Technology Strategy and Platforms
  • Claus Rydkjaer, Chief Commercial Officer

Redegjørelsens omfang

Redegjørelsens omfang

Forpliktelser etter Åpenhetsloven

navigate_next

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Med grunnleggende menneskerettigheter menes de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene som følger av blant annet FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fra 1966, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter fra 1966 og ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet.

Med anstendige arbeidsforhold menes arbeid som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, og som gir en lønn å leve av, som følger av blant annet ILOs kjernekonvensjoner.

I henhold til Åpenhetsloven § 4 skal virksomheter utføre aktsomhetsvurderinger i verdikjeden i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Dette inkluderer kartlegging og vurdering av eventuelle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til virksomhetens verdikjede. Aktsomhetsvurderingene skal utføres regelmessig og stå i forhold til virksomhetens størrelse, art og kontekst, samt alvorlighetsgraden av og sannsynligheten for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Videre skal virksomheter i henhold til Åpenhetsloven § 5 offentliggjøre en redegjørelse for de aktsomhetsvurderinger som er gjort, inkludert hvordan virksomheten vil håndtere eventuelle negative konsekvenser som avdekkes gjennom aktsomhetsvurderingene. Formålet er å gi allmennheten innsikt i nøkkelfunnene og hvilke tiltak som er iverksatt.

Denne nettsiden, sammen med Iver-gruppens bærekraftsrapport utgjør Ivers redegjørelse i henhold til loven.

Risikostyring, oppfølging og etterlevelse i vår virksomhet

navigate_next

Iver har i flere år prioritert oppfølging av verdikjeder og sikring av respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Styret fastsetter den overordnede retningen, mens konsernsjefen har det overordnede ansvaret for å innføre og sikre etterlevelse av nødvendige tiltak i konsernet. Iver har ved implementeringen av Åpenhetsloven gjennomgått og supplert eksisterende styringsdokumenter og underliggende rammeverk. Disse beskriver hvordan ledere og medarbeidere i Iver skal fremme etisk forretningsførsel, støtte Ivers arbeid for miljø- og bærekraft, hindre korrupsjon og fremme virksomhetens og våre samarbeidspartneres respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Alle ledere og medarbeidere i Iver har et ansvar for å etterleve og kontinuerlig forbedre Ivers satsning på disse områdene.

Iver-gruppens Code of Conduct tydeliggjør rettighetene og pliktene som de ansatte har i spørsmål om menneskerettigheter, arbeidsforhold, mangfold, samfunnsansvar, gjestfrihet, gaver, korrupsjon, bestikkelser, sponsing, interessekonflikter, partiskhet, forretningskonkurranse, hvitvasking av penger, anskaffelser, transaksjoner, konfidensialitet og informasjonsverdier, samt forholdet til media og sosiale medier. Disse etiske retningslinjene er basert på norsk og nasjonal lovgivning, bransjeregler og standarder som ISO-standarder og FNs veiledende prinsipper for næringslivet. Retningslinjene gjennomgås årlig for å sikre at de er relevante og etterleves.

Iver er sertifisert i ISO 9001, ISO 14001 og ISO 27001, og gjennomfører regelmessige risikovurderinger i henhold til dette.

Selskapet gjennomfører kontinuerlig analyser av egen virksomhet for å forbedre arbeidet og identifisere rom for forbedringer i våre prosesser. Vi følger arbeidsmiljøloven og andre relevante regelverk for arbeidsforhold. Det er ikke avdekket noen brudd på menneskerettighetene eller anstendige arbeidsforhold i virksomheten.

Ved potensielle brudd bruker vi vår sentraliserte varslingsfunksjon. I henhold til våre etiske retningslinjer er det spesifisert at alle som rapporterer eller deltar i etterforskningen av brudd på reglene, ikke vil bli utsatt for represalier. Rapporteringskanalen administreres av en tredjepart, helt anonymt og i samsvar med personvernforordningen (GDPR).

Ivers engasjement og forventninger til leverandører

navigate_next

For å forebygge og avdekke risiko knyttet til våre leverandørers virksomheter gjennomføres det regelmessig risikovurderinger av leverandørene våre. I dette arbeidet har ikke Iver avdekket noen faktiske hendelser med brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold. Det er imidlertid avdekket noen risikoområder for potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Det er her vært spesielt fokus på landrisiko, bransjerisiko og produktrisiko.

Iver-konsernets leverandørkjede består hovedsakelig av innkjøp av IT-maskinvare, programvare, lagring, transport og tjenester som kontorlokaler og datasentre. De fleste leverandørene er basert i Europa, med forbindelser til Nord-Amerika og Asia. På tross av en generelt lav risiko for brudd på menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold, miljøødeleggelser og negativ samfunnspåvirkning i disse områdene, utgjør de tidlige stadiene av verdikjeden på enkelte områder en betydelig risiko. Risikoen er særlig høy i utvinning og bearbeiding av materialer og mineraler samt produksjon.

Iver vil følge opp våre leverandører innenfor disse risikoområdene, prioritert etter størrelse, for å få større klarhet i og ytterligere dokumentasjon på hvordan de jobber med å sikre menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i verdikjeden.

Vi har også kontinuerlig fokus på å fremme en etisk forretningskultur og åpenhet blant alle parter som er involvert i verdikjeden vår. Den største risikoen for uetisk forretningspraksis i vår virksomhet er upassende forretningsrelasjoner med leverandører og kunder, for eksempel gjennom upassende representasjon eller gaver. Iver tar også imot mange nye medarbeidere og enkelte nye leverandører etter hvert som vi vokser både organisk og gjennom oppkjøp. Vår prosess for å ta inn nye medarbeidere og nye samarbeidspartnere er avgjørende for å sikre at våre høye etiske standarder opprettholdes i hele konsernets verdikjede. For å sikre at våre høye etiske standarder opprettholdes i hele konsernets verdikjede, må alle ansatte gjøre seg kjent med Ivers etiske retningslinjer (Code of Conduct). Linjeleder er ansvarlig for at medarbeiderne leser de etiske retningslinjene. Det gjennomføres et årlig nanokurs for alle ansatte i selskapet. Iver bruker verktøyet Nano-learning til dette. 80 prosent av alle ansatte besto testen. Av de resterende 20 prosent av medarbeiderne som ikke fullførte testen, var et klart flertall i medarbeidergrupper som er i langtids- permisjon, sykemeldt eller under oppsigelse.

Iver har utarbeidet en Supplier Code of Conduct som definerer våre forventninger til leverandørene, inkludert absolutte krav om å respektere og sikre blant annet menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og leverandørkjeden. Vi kommuniserer disse etiske retningslinjene til alle leverandører og vurderer deres prestasjoner opp mot våre krav innen menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø, helse og sikkerhet, samt informasjons- og datasikkerhet.

Gjennom samarbeid mellom innkjøps- og bærekraftsfunksjonene sikrer vi at innkjøpene tar hensyn til miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft, så vel som grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette støttes av Ivers innkjøpspolitikk og etiske retningslinjer for leverandører, som baserer seg på interne og eksterne standarder som FNs veiledende prinsipper for næringslivet.

Risiko, transparens, oppfølging og etterlevelse hos leverandører

navigate_next

Vi evaluerer leverandørene gjennom vårt kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 9001-standarden, som inkluderer en årlig gjennomgang av viktige leverandørkontrakter. Fokus er ikke bare på kontraktsgjennomgang, men også på leverandørens bærekraftsresultater og respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Som en del av leverandørevalueringen sender vi ut en årlig egenevalueringsundersøkelse og ber om relevant dokumentasjon. I 2023 inkluderte vi spesifikke spørsmål om miljøpåvirkning, med vekt på ansvarlig produksjon, sirkulær håndtering av produkter, emballasje og materialer. Vi krever at leverandørene følger Responsible Business Alliance (RBA) og Responsible Mineral Initiative (RMI). De fleste maskinvareleverandørene har bekreftet at de har SBTi-godkjente klimamål. Der det er nødvendig, krever vi en handlingsplan fra leverandøren. Ingen leverandører ble ekskludert basert på 2023-vurderingen.

I 2024 innleder vi et utvidet samarbeid med ti av våre prioriterte leverandører for å enda bedre håndtere vår miljø- og samfunnspåvirkning proaktivt gjennom hele verdikjeden, og for å få større innsikt i og dokumentasjon på hvordan de jobber med å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden.

Oppsummering og veien videre

navigate_next

Siden innføringen av Åpenhetsloven har Iver jobbet for å fremme respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon, herunder at kunder og andre interessenter kan kontakte oss for informasjon om våre aktsomhetsvurderinger. Dette omfatter å svare på direkte forespørsler, delta i kundeundersøkelser og møter med kunder som ønsker mer innsikt i vårt arbeid.

Iver vil fortsette å prioritere arbeidet med Åpenhetsloven, blant annet ved å ytterligere videreutvikle vårt rammeverk for aktsomhetsvurderinger i leverandørkjeden og oppfølging av områder hvor det er høy risiko for negative konsekvenser for de grunnleggende menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold. Vi vil sikre at selskapet arbeider målrettet for å forbedre vårt arbeid i alle aspekter av lovens krav og forventer at sannsynligheten for negative konsekvenser vil bli redusert. Skulle det likevel avdekkes negative konsekvenser, vil Iver benytte sine effektive prosesser for å støtte de berørte, samarbeide om gjenoppretting og lære av hendelsen for å forhindre nye tilfeller. Vi vil også følge opp varsler om mulige negative konsekvenser og brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, dersom vi mottar slike.

Vi publiserer en årlig bærekraftsrapport som presenterer våre resultater på alle aspekter av bærekraft. Den kan lastes ned her.

For henvendelser angående Åpenhetsloven, ta kontakt med purchase@iver.se

Om redegjørelsen 2024

Denne redegjørelsen gjelder Iver Group AB og dets datterselskaper i Norge. Daglig leder i Iver Norge AS er Ketil Augustson, og daglig leder i Iver Accelerate Group AS er Snorre Meland.

Vi publiserer en årlig bærekraftsrapport som presenterer våre resultater på alle aspekter av bærekraft. Den kan lastes ned her.

For henvendelser angående Åpenhetsloven, ta kontakt med purchase@iver.se