Journey to Agile – fra tradisjonelle arbeidsmetoder til agile prinsipper

29 juni 2023 / Artikkel

Journey to Agile er vår definisjon av, og vårt konsept for, den overgangen mange organisasjoner må gjennom for å etablere DevOps og arbeide etter agile prinsipper.

Denne overgangen drives av behovet for å kunne utvikle og levere applikasjoner til virksomheten med høyere tempo, sikkerhet og kvalitet. Et av de viktigste aspektene ved dette er at det ikke handler om ett eller flere teknologiprosjekter. Det handler snarere om å etablere nye arbeidsmåter samt å tilpasse og utvikle virksomhetsprosesser. I denne artikkelen forklarer vi grunnlaget for konseptet og hva denne overgangen innebærer for en organisasjon.

Når man snakker om Journey to Agile, er det fort gjort å fokusere for mye på tekniske komponenter som Kubernetes og containere, men overgangen handler om så mye mer. Jonas Thorsell, salgssjef i Accelerate at Iver, hjelper bedrifter med denne overgangen, og han mener man må legge vekt på helhetsperspektivet.

– Det overordnede målet med overgangen er å levere applikasjoner på en bedre måte enn før – det vil si med økt tempo, fleksibilitet og sikkerhet. Det fører igjen til mer nytteverdi for kundene og økt konkurransekraft. Dette krever en helhetlig tilnærming som omfatter alt fra teknologi til prosesser og organisasjon, forklarer Jonas Thorsell.

 

– Vi har i dag mange prosjekter der vi hjelper kunder med nettopp denne overgangen. Noen er små oppdrag der vi bidrar med spesifikk kompetanse i kundens prosjekt. Andre er store oppdrag der vi gjennom teamleveranser tar ansvaret for en stor del av arbeidet med å bygge den nye tekniske plattformen som kunden trenger.

Jonas Thorsell forteller at flere organisasjoner han møter, har hatt som mål å etablere en Kubernetes-basert containerplattform. Derfor har de fokusert på de tekniske løsningene som trengs for å nå målet. Men disse prosjektene ender ofte ikke slik man hadde tenkt seg. Han utdyper:

– Disse organisasjonene innser etter hvert at overgangen ble unødig komplisert og ofte veldig dyr – uten at de har oppnådd noen reelle gevinster for virksomheten. Når man fokuserer på tekniske enkeltkomponenter i stedet for det overordnede målet om å forbedre applikasjonsleveransen, er det stor fare for at investeringen ikke gir noen virksomhetsverdi.

 

7 aspekter ved Journey to Agile (og hvordan de påvirker en organisasjon i endring)

1. Kultur og samarbeid

Journey to Agile innebærer å skape en kultur preget av samarbeid, tillit og åpen kommunikasjon mellom utvikling, drift og andre interessenter i organisasjonen. Det krever ofte organisatoriske endringer. Man må bryte ned siloer og fremme en samarbeidsorientert arbeidsmåte, der alle deler av organisasjonen jobber mot felles mål.

2. Automatisering

Å automatisere prosesser og oppgaver for å effektivisere utvikling og drift er en annen viktig del. Dette omfatter automatisert utvikling, testing, distribusjon og overvåking av programvare. Infrastruktur som kode (IaC) er også en sentral del av å oppnå fremgang. IaC øker abstraksjonsgraden i infrastrukturen, men man oppnår samtidig mye større grad av kontroll. I tillegg øker det den driftsmessige sikkerheten og kvaliteten. Fremfor alt skaper man forutsetninger for at andre funksjoner og komponenter kan fungere optimalt.

3. Kontinuerlig integrasjon og distribusjon (CI/CD)

En annen endring er at man vil fremme bruken av CI/CD-pipelines for å muliggjøre kontinuerlig integrasjon og distribusjon av programvare. Dette innebærer at kodeendringer i utviklingsfasen kan integreres, testes og distribueres til produksjonen raskt og regelmessig (noe som resulterer i raskere utviklingssykluser og mulighet til å levere ny funksjonalitet raskt). Her er også selvbetjening et sentralt konsept. Utviklere skal raskt (og innenfor policyen) få tilgang til de ressursene de trenger for å gjøre jobben sin.

4. Containerinfrastruktur

Hvis man effektivt skal kunne utvikle og kjøre applikasjoner basert på mikrotjenester, må man ha en eller annen form for containere å kjøre dem i. I denne fasen introduseres man også for kveg vs. kjæledyr-tankegangen, som innebærer et annet syn på infrastruktur. Fordelene ved et containermiljø er mange, men det er også fellene.

 

5. Sikkerhet – cloud native

Moderne infrastruktur i kombinasjon med agil utvikling innebærer helt nye utfordringer når det gjelder sikkerhet. Spesielt når man introduserer et hybrid- og multisky-miljø. Man kan ikke lenger sette all sin lit til tradisjonell perimetersikkerhet. Ny brukermønstre og nye angrepsflater gjør at man må begynne å se på policystyrt og identitetsbasert sikkerhet. Dynamiske hemmeligheter blir viktige for å begrense eksterne og interne trusler. Zero Trust Security er et sentralt begrep i denne sammenhengen. Det innebærer at man i utgangspunktet ikke stoler på noen eller noe. Autentisering og godkjenning blir identitetsbasert, slik at man vet at riktig person har tilgang til riktige ting. På den måten får man også mer kontroll over applikasjoner og data.

 

 

6. Overvåking og hendelseshåndtering

Ved å etablere kontinuerlig overvåking av systemer og applikasjoner kan man identifisere og rette opp eventuelle driftsproblemer eller feil raskt. Med proaktiv hendelseshåndtering kan teamet raskt løse problemer og minimere avbrudd i tilgjengeligheten til systemet.

7. Kvalitet, tilbakemelding og kontinuerlig forbedring


Hvis man integrerer tester og kvalitetssikring tidlig i utviklingsprosessen, kan man også tidlig oppdage og rette opp feil. Kontinuerlig tilbakemelding fra brukere og kunder bidrar til å forbedre systemer og applikasjoner. På den måten sikrer man at utviklet funksjonalitet oppfyller faktiske behov og forventninger. Ved å innføre agile prinsipper kan man regelmessig vurdere og tilpasse prosesser, verktøy og arbeidsmåter, slik at organisasjonen kan optimalisere og effektivisere utviklings- og driftsvirksomheten over tid.

 

Vil du ha eksperthjelp med overgangen? Hos Accelerate at Iver har vi konsulenter med riktig spisskompetanse til å dekke alle behov organisasjoner har for å kunne gjennomføre et vellykket agilt prosjekt. Med teknologikunnskap og erfaring fra mange lignende prosjekter hjelper vi organisasjonen din med å utvikle og etablere agile arbeidsmåter og optimalisere virksomhetsprosesser. Les mer om Accelerate at Iver eller ta kontakt via skjemaet nedenfor.

Koder: Transformasjon Accelerate at Iver
Image Alt Text

Let’s bring yellow to your business!

Uansett hva digital transformasjon betyr for deg, hjelper vi deg med å finne din beste vei til skyen. 

Ta kontakt, så starter vi din nye digitale reise i dag.