Ivers klimamål

Klimamålene våre er validert av Science Based Targets Initiative (SBTi), noe som tydelig bekrefter at Iver er den rette partneren for kunder som prioriterer klimaspørsmål.

Målene for klimagassutslipp fra Ivers virksomhet (Scope 1 og 2) anses å være i tråd med de reduksjonene som kreves for å begrense oppvarmingen til 1,5 °C, som er det nivået vi skal sikte mot i henhold til Parisavtalen. Det betyr at Ivers direkte utslipp fra selskapets kjøretøy, bruk av kjølemedier og utslipp fra energien selskapet bruker, skal reduseres med hele 29,4 prosent innen 2027, med 2021 som basisår. Ivers største klimapåvirkning kommer fra IT-maskinvaren som kjøpes inn til selskapet og kundene våre. Etter en analyse ble det derfor klart at et ambisiøst mål også må omfatte en leverandørdialog med sterkt fokus på å redusere klimagassutslippene. Ivers mål om å redusere de indirekte utslippene i leverandørkjeden (Scope 3) innebærer at leverandører som står for hele 90 prosent av selskapets utslipp knyttet til varer og tjenester, skal ha egne vitenskapsbaserte mål innen 2027.

Offisielle mål  

Organisasjonstype: Selskap

Sektor: Programvare og tjenester

Selskapets temperaturtilpasning: 1,5 °C

Virksomhetens ambisjon for 1,5 °C-forpliktelse: Ja

Mål: Iver Management AB forplikter seg til å redusere de absolutte klimagassutslippene i scope 1 og 2 med 29,4 % innen 2027 med start i 2021.* Iver Management AB forplikter seg også til at 90 % av leverandørene av innkjøpte varer og tjenester og kapitalvarer skal ha vitenskapsbaserte mål innen 2027.
*Målområdet inkluderer utslipp og opptak av karbondioksid fra bioenergiråstoff.

Mål: Absolutt

  • Scope: 1+2
  • Målklassifisering: 1,5 °C
  • Basisår: 2021
  • Målår: 2027
  • Publiseringsdato: 03.08.2023

Mål: Engasjement

  • Scope: 3
  • Basisår: 2021
  • Målår: 2027
  • Publiseringsdato: 03.08.2023