Klima i fokus for Iver

16 august 2021 / Artikkel

Kundene våre forventer at vi leverer IT-tjenester som ligger i forkant av den teknologiske utviklingen, og at vi har et stort engasjement for og solid forståelse av hver enkelt kundes virksomhet og utfordringer. De forventer imidlertid også at vi leverer tjenestene våre på en bærekraftig måte. At forretningsmodellen vår er bærekraftig, er en forutsetning for at vi skal være en relevant leverandør for kundene våre og en attraktiv arbeidsgiver for medarbeiderne våre.

 

Jakob Tapper, som er ansvarlig for bærekraft i Iver, forteller mer om Ivers bærekraftarbeid og hvilke områder vi fokuserer på akkurat nå.

Hva har vært i fokus for Ivers bærekraftarbeid i 2020?

– Arbeidet vårt har vært preget av at stadig flere skjønner at vi – og alle andre – må begynne å levere resultater på bærekraftområdet, spesielt i arbeidet med klimautfordringene. Vår påvirkning på og vårt ansvar for miljø, økonomi og samfunn vil alltid være viktig for oss, men nettopp klimaspørsmålet føles nå viktigere enn noensinne. Den største trusselen akkurat nå er global oppvarming. I siste halvdel av 2020 har vi gjort en stor innsats for å beregne vår samlede klimapåvirkning, inkludert hele leverandørkjeden.

Hvorfor er det viktig for oss å ha oversikt over klimapåvirkningen vår?

– For det første fordi vi virkelig vil ta vår del av ansvaret. I tillegg vil de lovpålagte kravene bli stadig strengere. Utviklingen går også tydelig i retning av at investorer og andre finansielle aktører vil stille krav til selskapene de investerer i, siden de i sin tur må oppfylle krav om bærekraftige investeringer. Dessuten møter vi selvsagt krav fra kunder og marked. I stadig større grad forventer kundene data som viser hvilket fotavtrykk deres kjøp av tjenester fra oss medfører.

Er det utfordringer forbundet med å beregne den samlede klimapåvirkningen fra et selskap som Iver?

– For øyeblikket mener jeg det er forholdsvis få selskaper som gir et komplett bilde av klimapåvirkningen sin. Det er fremfor alt beregningene i det som kalles Scope 3, altså virksomhetens indirekte utslipp fra leverandørkjeden, det skorter på. Mange selskaper velger å ta med en ytterst begrenset del av Scope 3, ofte forretningsreiser med tog og fly, men vi har lagt ned mye arbeid i å beregne fotavtrykket fra hele leverandørkjeden vår.

Hvordan har klimaberegningen av Scope 3 foregått?

– Utgangspunktet er vår finansielle rapportering og våre innkjøpsdata. Hver enkelt leverandør blir klassifisert etter sektor, og deretter tar vi utgangspunkt i en utslippsfaktor for kg/CO2 per brukt krone basert på hvilken sektor leverandøren tilhører. Utslippsfaktoren er basert på det som kalles en «environmentally extended input output analysis», og den omfatter da verdikjeden for innkjøpene vi foretar. Metoden gir oss et standardisert, men komplett bilde over utslippene i verdikjeden vår.

Hvordan bruker dere dokumentasjonen på klimapåvirkningen deres?

– Den øker forståelsen vår av og kunnskapen vår om hvilket fotavtrykk virksomheten har. Den kunnskapen kan vi bruke for å redusere avtrykket, blant annet gjennom bedre innkjøp. Dessuten kan vi som leverandør og partner ofte hjelpe kundene våre med å nå bærekraftmålene sine ved at vi tar aktive valg og kan levere relevante rapporter om hvor stort fotavtrykk vår tjenesteleveranse til dem innebærer.

Hvordan arbeider dere for å redusere fotavtrykket ytterligere?

– Ja, det er det store spørsmålet. Den lavthengende frukten har vi allerede plukket, og nå begynner det vanskeligere arbeidet. Hvis vi skal levere tjenester som ligger i forkant av den teknologiske utviklingen, og samtidig være innovative i måten vi leverer tjenestene våre på, må vi hele tiden utvikle tjenester med mindre fotavtrykk. I tillegg er selvsagt dialogen med de største leverandørene våre helt sentral. Vår indirekte klimapåvirkning er en direkte konsekvens av leverandørenes klimapåvirkning. Dialogen med leverandørene og deres eget miljøarbeid er selvsagt helt avgjørende for at vi skal klare å redusere vårt eget fotavtrykk.