EQT om bærekraft og eieransvar

15 juni 2021 / Artikkel

Ivers største eier, EQT, er en formålsdrevet og global investeringsorganisasjon som i nesten tre tiår har oppnådd stabil avkastning fordelt på ulike geografiske områder, sektorer og strategier. EQT har siden starten reist over 84 milliarder euro og har i dag over 52 milliarder euro i forvaltet kapital i 17 aktive fond innenfor to forretningssegmenter – Private Capital og Real Assets.

Vi har møtt Albert Gustafsson, partner i EQT og styremedlem i Iver, for å høre mer om hvordan EQT ser på bærekraft og eieransvar.

Hvorfor er bærekraft viktig for EQT?

– EQT påvirker først og fremst samfunnet gjennom de rundt 160 porteføljeselskapene og selskapenes cirka 250 000 medarbeidere på verdensbasis. Eierskapet fører med seg et stort ansvar for å investere med et langsiktig perspektiv som tar hensyn til de store samfunnsutfordringene og forbereder virksomheter på fremtidige endringer. Dette er kjernen i EQTs forretningsmodell, som går ut på å kjøpe gode selskaper og gjøre dem enda bedre – altså å «fremtidssikre» selskaper. Å ha en langsiktig, ansvarlig og bærekraftig strategi for investeringer og eierskap er EQTs måte å skape verdier på – for investorer, i porteføljeselskaper og for samfunnet som helhet.

 

Hvordan arbeider EQT med bærekraftige investeringer?

– EQTs visjon er å bli den mest velrenommerte investoren og eieren ved å investere i selskaper og hjelpe dem med å utvikle seg og blomstre. I dag er derfor bærekraftaspektet en helt integrert del av due diligence-prosessene og arbeidet med forretningsplaner. EQTs fond investerer i selskaper som har en positiv påvirkning på samfunnet, eller som med vår hjelp har potensial til å påvirke positivt. Som beslutningsgrunnlag bruker vi FNs globale mål for bærekraftig utvikling for å identifisere synergier og finne ut hvor vi kan påvirke mest.

EQT har også et eget internt team med bærekrafteksperter – EQT Sustainability Team – som kontinuerlig hjelper både investeringsrådgivere og porteføljeselskaper med å realisere muligheter og håndtere risiko forbundet med bærekraft.

 

Hvilke forventninger har dere til bærekraftarbeidet i selskapene dere eier?

– EQT har klare forventninger til porteføljeselskapene, blant annet når det gjelder håndtering av strategiske bærekraftspørsmål og forbedring i tråd med EQTs rammeverk for samfunnspåvirkning. Allerede det første året får samtlige selskaper en innføring i EQTs rammeverk. Der avklarer EQT sine forventninger til porteføljeselskapene med bærekraftrelaterte nøkkeltall som selskapene forventes å rapportere årlig og utvikle i hele eierperioden, selvsagt med støtte fra EQT.

 

Hvordan sørger dere for at selskapene oppfyller disse forventningene?

– Vi følger opp KPI-er og bærekraftarbeid i hele eierperioden for å sikre at arbeidet går fremover, og at porteføljeselskapene sammen med EQT når målene. Vi utpeker også en «Sustainability Champion», en person som skal følge opp bærekraftarbeidet, i styret hos hvert av porteføljeselskapene våre. Dessuten har EQT siden 2020 valgt å knytte de ansattes – også mitt – incitamentsprogram til bærekraftmålene.

 

Hva synes dere om Ivers nåværende bærekraftarbeid?

De infrastruktur- og forretningskritiske IT-tjenestene som Iver leverer, medfører også et stort samfunnsansvar, ikke minst knyttet til spørsmål om sikkerhet, integritet, bærekraft og forretningsetikk. Iver har i dag kommet langt i bærekraftarbeidet sitt, men i tråd med EQTs mantra – «Everything can always be improved at all times» – stopper vi ikke der. I 2020 har selskapet, sammen med EQT, jobbet med å beregne Scope 3 for CO2-utslipp, noe som vil bli tatt med i årsrapporten for 2020. EQT har også støttet Iver i det svært viktige arbeidet med å identifisere målbare KPI-er som fokuserer på medarbeidere og inkludering. På dette området er Ivers langsiktige mål at alle – uansett kjønn, bakgrunn eller identitet – skal se på selskapet som en av de beste arbeidsplassene innenfor IT-tjenester.

 

Hvilke trender ser dere, og hvilke risikoer og muligheter knyttet til bærekraft vil påvirke Iver og IT-sektoren de neste 5–10 årene?

– Økt etterspørsel og fokus, fra både selskaper og sluttbrukere, på bærekraftdata samt vilje til å minimere enkelteffekter og klimakompensere er et globalt tema, ikke minst for IT-sektoren, der datasentre står for store CO2-utslipp. Vi er overbevist om at tilgang til slike data vil bli et krav fra kundene, og derfor oppmuntret vi sterkt til den pilotstudien som Iver initierte i 2020, med mål om å forbedre rapportering og rådgivning til kunder og dermed hjelpe dem med å nå sine individuelle bærekraftmål.

Vi tror også at skytjenester, med færre samt mer klima- og energieffektive datasentre, gir IT-sektoren en stor mulighet til å redusere det betydelige energiforbruket og de tilhørende CO2-utslippene. Dette er helt i tråd med Ivers strategi om å fortsette å konsolidere sitt eksisterende datasenter-fotavtrykk og satsingen på City Networks skytjenester.

Ivers mål er å være en langsiktig IT-partner med markedets mest fornøyde kunder, noe selskapet bare vil oppnå ved å skape verdier på en bærekraftig måte. Bærekraft er i dag en forankret og prioritert del av selskapets overordnede strategi, og man intensiverer nå arbeidet for å nå målet om å være den ledende IT-partneren innen bærekraft!