Slik fører samordning av IT-infrastruktur til økt energieffektivitet/

8 juni 2021 / Artikkel

De stordriftsfordelene som skapes gjennom samordning av IT-infrastruktur, fører til økt effektivitet i bruken av ressurser og energi. Samtidig kan mange av de funksjonene som tjenestene våre muliggjør, redusere både reisevirksomhet og ressursbruk. Men det kreves store mengder energi å drive datasentre. Det innebærer at vi hele tiden reviderer datasenterstrategien vår for å optimalisere den med tanke på blant annet energieffektivitet.

 

Vi har møtt CTO Magnus Nilsson i Iver, som forteller mer:

Hvordan kan vi i Iver redusere den klimapåvirkningen datasentrene våre har?

– Vi gjør dette på flere måter. Vi sørger selvsagt for at vi bare bruker energi fra fornybare kilder. I tillegg jobber vi i størst mulig utstrekning med varmegjenvinning og grunnkulde. Vi arbeider aktivt med fortsatt konsolidering av leveranseplattformene våre for sky- og hybridløsninger samt standardiserte sentrale systemer, noe som gir mer moderne tjenester og reduserer bruken av maskinvare. Vi fortsetter også å konsolidere datasentrene våre til færre, standardiserte enheter. Det gir betydelig bedre muligheter for energieffektivisering og redusert klimapåvirkning.

Kan du gi et eksempel på at konsolidering av datasentre gir konkrete resultater?

– Da vi avviklet et større datasenter og konsoliderte utstyret til et mer moderne miljø som ble plassert i et mer energieffektivt datasenter, reduserte vi energiforbruket ved levering av samme tjenester med 75 prosent. Og vi kan se lignende prognoser i datagrunnlaget vårt for fremtidige konsolideringer.

Vi kommer til å bygge ut og bygge inn ny teknologi for å måle både systemers og enkelttjenesters miljøpåvirkning, og kontinuerlig analysere måledataene vi innhenter. Det gir oss grunnlag og forutsetninger for å ta riktige beslutninger basert på hvor vi har størst potensial til å oppnå en forskjell når det gjelder energieffektivitet og redusert bruk av maskinvare.

Vi har nylig bygd kommunikasjonslenker mellom de sentrale datasentrene våre – hvilken klimanytte kan økt kommunikasjon og bedre samarbeidsmuligheter mellom datasentrene våre ha?

– For å kunne levere hele tjenesteporteføljen vår til kunder i hele Norden, men også i andre land, har vi koblet sammen regionene våre med et dedikert høyhastighetsnettverk. Det både øker leveringsevnen og reduserer fotavtrykket vårt. Nettverket gjør at vi kan sentralisere felles tjenestefunksjoner, noe som i sin tur reduserer bruken vår av maskinvare. Dessuten gjør kommunikasjonslenkene at vi kan øke utnyttingsgraden og fordele kapasitet mellom regioner og plattformer på en bedre måte.

Når vi foretar investeringer i teknologi og infrastruktur, utgjør energieffektivitet, fotavtrykk og andre bærekraftfaktorer en prioritert del av beslutningsgrunnlaget vårt.

 

Image Alt Text

Let’s bring yellow to your business!

Uansett hva digital transformasjon betyr for deg, hjelper vi deg med å finne din beste vei til skyen. 

Ta kontakt, så starter vi din nye digitale reise i dag.