Kameraovervåkningspolicy

Når du besøker Ivers lokaler legger du sikkert merke til at våre inngangspartier er kameraovervåket. Dette gjør vi for å ivareta både din og vår sikkerhet og trygghet. Alle lokaler som overvåkes skal være tydelig skiltet med informasjon om at kameraovervåkning finner sted i regi av Iver (behandlingsansvarlig for personopplysninger). Skiltingen skal også henvise til herværende policy for kameraovervåkning, samt angi kontaktopplysningene som fremgår nedenfor.

Iver verner om din personlige integritet, og vil at du skal kjenne til og forstå hvordan vi behandler og beskytter dine personopplysninger.

Formål
Vi anvender kameraovervåkning for å beskytte Ivers ansatte, Ivers besøkende og Ivers eiendom, samt for å forebygge og avdekke kriminelle handlinger og ulykker.

Ved at vi dokumenterer trafikken til og fra våre kontorer og datasentre, blir det enklere å indentifisere hvem som til enhver tid befinner seg i Ivers lokaler. Dette bedrer våre forutsetninger for å kunne etterforske eventuelle kriminelle handlinger, eller mistanke om slike. Kameraovervåkningen brukes også som støtte for Ivers overvåkningspersonell. I tillegg virker tilstedeværelsen av overvåknings-kameraer preventivt mot kriminalitet. Oppsummert bidrar altså kameraovervåkningen til et trygt og sikkert miljø for Ivers ansatte og Ivers besøkende.

Rettslig hjemmel
Den rettslige hjemmel for kameraovervåkningen er basert på en avveiing av ulike såkalte berettigede interesser, slik det fremgår av foranstående avsnitt.

Lagringstid
Innspilt materiale er tilgjengelig i 365 dager. Lagret innspilt materiale kan bli anvendt som bevis ved eventuell politianmeldelse, eller som støtte ved eventuell politietterforskning. Lagringstiden er basert på krav i standarden PCI-DSS.

Innspilt materiale kan bli lagret lengre enn 365 dager dersom dette følger av et rettslig krav eller pågående politietterforskning.

Tilgang til overvåkningsmateriale
Tilgangen til innspilt materiale er begrenset til de av Ivers ansatte som har et utrykkelig behov for tilgang (need to know). Leverandører som er ansvarlig for drift og vedlikehold av overvåkningssystemene, kan også bli gitt tilgang til innspilt materiale, men kun i den grad dette er nødvendig for at de skal kunne ivareta sine avtalefestede service- og vedlikeholdsplikter.

Dine rettigheter
I henhold til gjeldende personvernlovgivning, har du rett til å bli informert om hvilke person-opplysninger vi behandler om deg. Du har også rett til å kreve at disse endres, og under visse forutsetninger, også at de slettes eller begrenses. Endelig har du rett til å fremsette innvendinger mot måten vi behandler dine personopplysninger på.

Spørsmål
Dersom du har spørsmål vedrørende dine rettigheter eller vår behandling av dine personopplysninger, er du velkommen til å ta kontakt med Ivers Personvernombud.

Dersom du vil fremsette klage på vår behandling av dine personopplysninger, har du også rett til å fremsette slik klage overfor Datatilsynet som er tilsynsmyndighet for behandling av personopplysninger.

Kontaktopplysninger
Ivers Personvernombud / Data Protection Office (DPO):
E-post: dataskyddsombud@iver.se

Datatilsynet:
Telefon: 22 39 69 00
E-post: postkasse@datatilsynet.no
Web: www.datatilsynet.no