Slik fører samordning av IT-infrastruktur til økt energieffektivitet/

8 juni 2021 / Artikkel

De stordriftsfordelene som skapes gjennom samordning av IT-infrastruktur, fører til økt effektivitet i bruken av ressurser og energi. Samtidig kan mange av de funksjonene som tjenestene våre muliggjør, redusere både reisevirksomhet og ressursbruk. Men det kreves store mengder energi å drive datasentre. Det innebærer at vi hele tiden reviderer datasenterstrategien vår for å optimalisere den med tanke på blant annet energieffektivitet.

 

Vi har møtt CTO Magnus Nilsson i Iver, som forteller mer:

Hvordan kan vi i Iver redusere den klimapåvirkningen datasentrene våre har?

– Vi gjør dette på flere måter. Vi sørger selvsagt for at vi bare bruker energi fra fornybare kilder. I tillegg jobber vi i størst mulig utstrekning med varmegjenvinning og grunnkulde. Vi arbeider aktivt med fortsatt konsolidering av leveranseplattformene våre for sky- og hybridløsninger samt standardiserte sentrale systemer, noe som gir mer moderne tjenester og reduserer bruken av maskinvare. Vi fortsetter også å konsolidere datasentrene våre til færre, standardiserte enheter. Det gir betydelig bedre muligheter for energieffektivisering og redusert klimapåvirkning.

Kan du gi et eksempel på at konsolidering av datasentre gir konkrete resultater?

– Da vi avviklet et større datasenter og konsoliderte utstyret til et mer moderne miljø som ble plassert i et mer energieffektivt datasenter, reduserte vi energiforbruket ved levering av samme tjenester med 75 prosent. Og vi kan se lignende prognoser i datagrunnlaget vårt for fremtidige konsolideringer.

Vi kommer til å bygge ut og bygge inn ny teknologi for å måle både systemers og enkelttjenesters miljøpåvirkning, og kontinuerlig analysere måledataene vi innhenter. Det gir oss grunnlag og forutsetninger for å ta riktige beslutninger basert på hvor vi har størst potensial til å oppnå en forskjell når det gjelder energieffektivitet og redusert bruk av maskinvare.

Vi har nylig bygd kommunikasjonslenker mellom de sentrale datasentrene våre – hvilken klimanytte kan økt kommunikasjon og bedre samarbeidsmuligheter mellom datasentrene våre ha?

– For å kunne levere hele tjenesteporteføljen vår til kunder i hele Norden, men også i andre land, har vi koblet sammen regionene våre med et dedikert høyhastighetsnettverk. Det både øker leveringsevnen og reduserer fotavtrykket vårt. Nettverket gjør at vi kan sentralisere felles tjenestefunksjoner, noe som i sin tur reduserer bruken vår av maskinvare. Dessuten gjør kommunikasjonslenkene at vi kan øke utnyttingsgraden og fordele kapasitet mellom regioner og plattformer på en bedre måte.

Når vi foretar investeringer i teknologi og infrastruktur, utgjør energieffektivitet, fotavtrykk og andre bærekraftfaktorer en prioritert del av beslutningsgrunnlaget vårt.